REGULAMIN

 I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym znajdującym się i działającym pod  internetowym adresem: www.sklep.kominkifurgala.pl

2. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego www.sklep.kominkifurgala.pl jest

Zakład Obróbki Kamienia Naturalnego Stanisław Furgała,

20-388 Lublin, Mętów 115;

NIP: 713-100-60-01;

REGON: 430805340

II. CENY ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podawane na stronach sklepu internetowego www.sklep.kominkifurgala.pl są cenami brutto (zawierają stawkę podatku VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

2. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

  • pobranie - przy odbiorze przesyłki Klient dokonuje zapłaty gotówką kurierowi w chwili odbioru przesyłki
  • przedpłata przelewem - po wybraniu tej opcji Klient otrzymuje na adres e-mail fakturę proforma wraz z numerem rachunku bankowego, na który należy przelać należność. Realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu zapłaty na konto sklepu.
  • gotówka - sposób dostępny przy osobistym odbiorze towaru.

3. Wybór formy płatności należy do Klienta, co powinien uczynić poprzez zaznaczenie wybranej formy w formularzu zamówienia.

III. WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

  • 2. Opłaty za transport w formie przesyłki kurierskiej doliczane są do wartości zamówienia. Informacja o wysokości opłaty podana jest w formularzu zamówienia oraz w „koszyku zamówienia”

3. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT) dołączany jest do przesyłki lub dostarczany za pomocą Poczty Polskiej.

4. a) Wysyłki realizowane są wyłącznie na terenie kraju.
    b) W razie wysyłki poza granice Polski prosimy o kontakt telefoniczny i indywidualne uzgodnienie warunków dostawy.

5. a) W momencie dostawy Klient proszony jest o sprawdzenie, w obecności dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona i potwierdzenie dostawcy odbioru zamówienia.
    b) W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, jej niekompletności lub niezgodności z zamówieniem, Klient proszony jest o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu towar w celu sporządzenia Protokołu Szkody.
    c) Protokół Szkody stanowi istotny dowód w postępowaniu reklamacyjnym i powinien zostać sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (z których jeden zostaje u Klienta) w terminie do 7 dni od otrzymania przesyłki.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu w sklepie, uwarunkowane jest prawidłowym wypełnieniem formularza rejestracyjnego i wyrażeniem zgody przez Klienta na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu. 

2. Wszystkie czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia przez Klienta odbywają się na podstawie ustalonego przy pierwszej rejestracji loginu oraz hasła.
a) Login oraz hasło mają charakter poufny.
b) Klient jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, za każdym razem w przypadku ich zmiany.
c) Klient podczas dokonywania zamówienia może wskazać dodatkowo odpowiednie dane do wystawienia Faktury VAT, jeżeli żąda wydania Faktury VAT.

3. Zamówienia w sklepie można składać przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, jednak nie są one realizowane w dni ustawowo wolne od pracy.

4. Klient składa zamówienie na stronie internetowej Sklepu. Po jego prawidłowym złożeniu otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

6. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

7. Zamówienia będą odrzucane również wtedy, gdy:

♦ przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

8. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski.

9. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach Właściciel zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zarówno drogą telefoniczną lub przy pomocy poczty elektronicznej zgodnie z § IV ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu.

10. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury proforma. W przypadku potrzeby wystawienia faktury dla płatnika podatku od towarów i usług w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury.

11. "Zakład Obróbki Kamienia Naturalnego Stanisław Furgała", właściciel sklepu Kominki-Stanisław Furgała, nie odpowiada za zmianę terminu dostawy jeżeli termin ten zostanie zmieniony przez producenta lub głównego dystrybutora zamówionego produktu. O zmianie tej Zamawiający zostanie powiadomiony niezwłocznie. Zamawiający może zaakceptować zmianę terminu dostawy lub odstąpić realizacji zamówienia.

 

V. GWARANCJA, RĘKOJMIA ORAZ ZWROT TOWARU

1. Na dostępny w naszym sklepie asortyment udzielana jest gwarancja według indywidualnych specyfikacji opisanych w karcie towaru lub karcie gwarancyjnej.

2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, bezwzględnym warunkiem przystąpienia do rozpatrzenia roszczeń gwarancyjnych jest dowód zakupu (faktura lub paragon)

3. Zgodnie z przepisami dotyczącymi zawierania umów na odległość Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Klient dokonujący zakupu jako konsument, ma prawo w terminie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość bez podania przyczyn, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie.

4. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty.

5. Towar zwracany należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego za pomocą jednej z firm kurierskich, Poczty Polskiej lub dostarczyć go osobiście.

6. Wysyłany towar musi być należycie zabezpieczony . Najlepiej w karton z odpowiednim zabezpieczeniem.

7. Do przesyłki należy dołączyć pismo o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz kopię dowodu zakupu (faktura VAT, paragon). Należy również określić swoje oczekiwania w stosunku do sposobu rozliczenia zakupu – zwrot pieniędzy lub wymiana na inny sprzęt.

8. W przypadku uznania odstąpienia od umowy sklep zwraca należność w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy jeżeli kupujący spełnił wymagania określone w pkt. 3 – 6 niniejszego regulaminu.

9. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, w tym w skutek nieprawidłowego używania. W związku z powyższym, zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania i taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić Protokół Szkody (o którym mowa w Rozdziale III niniejszego Regulaminu) oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb własnych. Dane klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu rejestracyjnym.

KONTAKT

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy Państwa o kontakt telefoniczny pod nr tel. kom.  601 374 203. Państwa zapytania, sugestie i informacje o zaistniałych problemach można także kierować pocztą elektroniczną na adres sklep@kominki-furgala.pl

Adres do korespondencji:
Zakład Obróbki Kamienia Naturalnego
Stanisław Furgała
20-103 Lublin
ul. Rusałka 12